Actueel in Langbroek, archief 2012

Plan Uem en Wennekes terrein

Binnengekomen brief van Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. inzake de start van het bouwrijp maken bouwlocatie Hof van Langbroeck.
 

Gedicht van Willem van Kooten

Onze plaatsgenoot Willem van Kooten heeft meegedaan aan een dichtwedstrijd uitgeschreven door 'Uitindeheuvelrug' met als thema 'Dwalen in gedichten'. Hij is bij deze wedstrijd eervol als tweede geëindigd met het gedicht "Langbroekerwetering".

LANGBROEKERWETERING

Ooit gebruikt, voor handelsverkeer,
Voor de regio toen, belangrijk,
van boer, burger, tot edelheer.
Gouden ader aan de dijk.
Niemand zal ooit weten,
welke geheimen zijn meegevaren,
naar een plek, hoe zal het heten?
Zwanen zullen het bewaren.

Langbroekerwetering.

Dwars door het lage land,
van water en klei.
Coulissen van essen en eiken,
kleurend naar ieder jaargetij.
Schapen blaten, koeien loeien,
reeën grazen, konijnen stoeien.
Adembenemend mooi.
Van lente tot wintertooi.

Langbroekerwetering.

Sfeer van weleer is er, optimaal.
Boerderijen, droomkastelen,
ieder zijn eigen verhaal.
Omringd door prachtpercelen.
Bruggetjes in overvloed,
om te komen, naar de overkant.
Niet voor niets, Loire van Nederland.
Heuvelrug op de achtergrond.
Vogels fluiten, ik zing,
ben gelukkig, dwaal rond,
aan de Langbroekerwetering.

Door Willem van Kooten
(december 2012)
 

Inloopavond over de N227 in Langbroek groot succes.
Van commotie naar motie.

De inloopavond op dinsdag 27 november j.l. in het Dorpshuis van Langbroek werd druk bezocht. Ook belangstellenden uit Doorn, Wijk bij Duurstede en Cothen kwamen met hun ideeën en wensen.
Er was zelfs een automobilist uit Amersfoort die regelmatig door Langbroek rijdt en die zijn mening kwam geven over de abominabele verkeerssituatie.
Tientallen ideeën en suggesties en meer dan honderd handtekeningen vormen het voorlopige resultaat van deze succesvolle avond die uitliep tot na elven.
Veel belangstellenden toonden zich verheugd over het feit dat het Dorpsplatform stem geeft aan hun wensen en ongenoegen.
Duidelijk is dat er totaal geen draagvlak is voor de plannen van de provincie. De aanwezige statenleden van CDA en SP zullen dat ongetwijfeld mee hebben gekregen.
Dat kan ook haast niet anders. Want als je het nuchter bekijkt, verandert het plan van de provincie nauwelijks iets aan de huidige situatie die al meer dan 15 jaar bestaat en die in verkeerstechnisch opzicht ronduit primitief kan worden genoemd. Als dat plan doorgaat dan zitten we daar weer minstens 15 jaar aan vast. Bij elkaar doen we dan al 25 tot 30 jaar alsof er niets is veranderd in deze wereld.
Hoe kun je veronderstellen dat daar bij de betrokkenen draagvlak voor is, terwijl de verkeersintensiteit enorm is toegenomen en zal blijven toenemen. Het lawaai en de vervuiling zullen daarmee gelijke tred houden en de leefbaarheid van het dorp komt steeds verder onder druk te staan.
“Er is geen geld voor“ hoorden we de ambtenaren zeggen.
Intussen hebben we kunnen lezen dat de financiën van de provincie “de komende jaren stabiel zijn” en een overschot vertonen van circa 6 miljoen euro per jaar. Hoe geloofwaardig is deze overheid?
En hoe blind zijn zij voor de wereld om ons heen als alleen het aantal verkeersdoden telt? Dat geloof je toch niet!
Daarom gaan wij met de aangedragen gegevens naar de overheid.

Wij houden u op de hoogte.

Het Dorpsplatform Langbroek.
 

Langbroek ligt in de weg

Als één ding duidelijk is geworden op 30 oktober dan is het wel dat de ambtenaren van Provinciale Waterstaat en van de Gemeente een plan hebben gepresenteerd met als doel: DOORSTROMING.

“Bij de provincie is geen informatie bekend dat de weg geluidshinder veroorzaakt, onveilig is of een risico is voor de gezondheid“ (citaat). Dan is zeker ook niet bekend dat er op deze weg dagelijks gemiddeld tussen de 10 duizend en 12 duizend voertuigbewegingen plaatsvinden. En bij de gemeente is dat dan ook niet bekend, want een ambtenaar van onze gemeente staat het plan te verdedigen en denkt ons wijs te kunnen maken dat een oversteek met ruimte voor drie fietsen veilig is bij een aanbod van 900 tot 1000 fietsers, alleen al aan scholieren uit Wijk bij Duurstede, Doorn, Cothen en Langbroek. Alles is hier veilig en je kunt veilig oversteken. Vragen over fijnstof worden genegeerd.

Algemeen heerste er boosheid en verontwaardiging. Dat gold zowel voor de wijze van presenteren (men voelt zich geschoffeerd) als voor de inhoud, waarover niet echt gediscussieerd kon worden. En voor het inleveren van briefjes achteraf was onder de circa 150 deelnemers nauwelijks interesse. Frustratie alom.
 

Langbroek gaat dwars liggen

Er heerst grote onrust onder de bevolking van Langbroek en onder de ouders van schoolgaande kinderen uit de omliggende plaatsen. Men wenst een plan waarbij de LEEFBAARHEID van ons dorp voorop staat. Een plan waarbij de veiligheid, de oversteekbaarheid van de weg voor voetgangers en fietsers, en de gezondheid van de omwonenden voorop staat.

Het Dorpsplatform Langbroek heeft daarom het initiatief genomen om tot zo’n plan te komen. Wij roepen alle belanghebbenden op om dinsdag 27 november opnieuw massaal naar het Dorpshuis in Langbroek te komen. Het gaat om een inloopavond waarbij u van 19.30 tot 22.30 uur welkom bent met uw ideeën, wensen en voorstellen. Dat geheel gaan wij vervolgens bundelen.

U kunt bij die voorstellen en suggesties denken aan onderwerpen als: hoe rem je de snelheid af en waar doe je dat?; hoe en waar maak je veilige oversteekplaatsen?; hoe gaan we om met het landbouwverkeer?, wel of niet op de parallelwegen?; hoe geleid je het fietsverkeer???? En vooral ook: hoe richt je de weg zodanig in dat ons dorp een eigen gezicht heeft.

Wij zullen dit koppelen aan een HANDTEKENINGENAKTIE, waarna we het wensenpakket zullen voorleggen aan de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede.

Onze oproep om 27 november opnieuw naar het Dorpshuis te komen is mede gericht aan ouders in Wijk bij Duurstede, Cothen en Doorn die schoolgaande kinderen hebben, die dagelijks in Langbroek moeten oversteken. Het gaat om de veiligheid van uw en onze kinderen. Om ons heen worden miljoenen verslindende ecoducten aangelegd, maar voor een tunnel of rotonde voor al die scholieren is geen geld? Dat kan toch niet waar zijn!

Langbroek, 12 november 2012.
 

Verslag enquête Dorpsplatform

Tijdens de Schapenmarkt jl. juli 2012 heeft het Dorpsplatform een enquête gehouden onder de bewoners van Langbroek. Over een aantal onderwerpen wilde het Dorpsplatform hun mening peilen. In de enquête zijn zeven vragen gesteld die te maken hebben met wel of niet voldoende (aanwezige) voorzieningen in Langbroek, zoals voorzieningen voor de jeugd, plaatsing van een geldautomaat in het dorp en wandelmogelijkheden in Langbroek. Ook is er een vraag gesteld die betrekking heeft op de veiligheid van de Doornseweg/Cotherweg. Er was een vraag over het voldoende uitvoeren van de taken van de Gemeente Wijk bij Duurstede in Langbroek en gevraagd werd of men de communicatie tussen de Gemeente en de Langbroekers voldoende vindt. Tenslotte werd de vraag gesteld of men nog iets kwijt wilde aan het Dorpsplatform Langbroek. Vierenzeventig personen hebben de enquête ingevuld.

Sport
Men vindt over het algemeen dat er voldoende voorzieningen zijn voor de jeugd. Het nieuwe SVL-sportcomplex voorziet hierin in grote mate. Ook de kerk voorziet in een bepaalde behoefte van de jeugd (jeugdclubs). Maar er zijn ook wensen: De realisering van een voetbalkooi, een skatebaan en meer speeltoestellen. Ook een jeugdhonk wordt gemist in het dorp. Er is veel aanbod van sport, maar er is helaas geen cultureel en muzikaal aanbod in Langbroek.

Geldautomaat
Tweeënzeventig van de 74 personen vinden dat er een geldautomaat in het dorp moet komen. Hier is dringend behoefte aan! Het pinnen bij de supermarkt Attent voldoet niet of onvoldoende. En vooral voor ouderen en voor mensen die niet in het bezit zijn van een auto, is het vervelend niet in eigen dorp te kunnen pinnen.

Wandelmogelijkheden
De meeste respondenten vinden dat er voldoende wandelmogelijkheden zijn in Langbroek. Bij de nieuwbouw komen ook wandelmogelijkheden. De klompenpaden voldoen prima.
Er zijn de volgende kanttekeningen bij geplaatst: Het drukke verkeer; het is prettiger wandelen zonder het vele en hardrijdende autoverkeer. Verder zijn er te weinig wandelmogelijkheden langs de kastelen; openstelling van de Duiventil wordt gewenst. En ook het wandelpad richting Doorn weer herstellen.
De trottoirs in het dorp zijn slecht en niet begaanbaar. Ook zijn er te weinig plekken waar je je hond kunt uitlaten of kunt wandelen met de hond.

Veiligheid
Vijfenzestig van de 74 personen vinden de veiligheid rond de Doornseweg/Cotherweg onvoldoende:

 • Het kruispunt bij Attent/Torbijn is gevaarlijk;
 • De snelheid & de intensiteit van het verkeer is te hoog;
 • Er is teveel vrachtverkeer en vrachtauto’s rijden te hard;
 • Het oversteken is moeilijk op het kruispunt tijdens de spits;
 • De zebrapaden zijn onoverzichtelijk en onveilig zowel bij SVL als bij het kruispunt.

De oplossingen die worden aangedragen door inwoners zijn velerlei:
De plaatsing van stoplichten bij Torbijn; Het plaatsen van een slagboom bij oversteekplaats(en) schoolkinderen; hoge drempel(s) bij oversteekplaatsen; boom/conifeer bij Torbijn weghalen (belemmert goed uitzicht); meer lantaarnpalen plaatsen; meer controles door de politie; snelheidsbeperkingen invoeren (30 km-zone); voetpad verbreden bij de brug; flitspalen installeren; rotondes maken aan beide kanten van het kruispunt (snelheidsremmend); verlichte borden plaatsen boven oversteekplaatsen. Verkeersdrempels Rhodesteijnselaan creëren.
Sommige oplossingen gaan heel ver zoals de plaatsing van een fietstunnel; de verlaging van de autoweg (N227) en fietspad eroverheen of parallelweg voor fietsers creëren.

Gemeente Wijk bij Duurstede
Zesenveertig (van de 74) personen vinden dat de Gemeente Wijk bij Duurstede haar taken in Langbroek voldoende uitvoert.
Wel zijn er een aantal opmerkingen bij geplaatst: groenperkjes mogen vaker onderhouden worden; de stoepen/trottoirs zijn slecht en ongelijk & veel auto’s staan op stoep geparkeerd; de voetbalkooi grote beloftes gedaan, nog weinig uitvoering; de hondenpoep: weinig uitlaatplekken voor honden; hondenpoepbeleid = flop!
Gemeente WBD moet meer opkomen voor bewoners van Langbroek; soms is er het gevoel dat gemeente meer gericht is op WBD zélf; zo is er weinig medewerking bij bijv. Oranjecomité; niet genoeg handhaving regels: bijvoorbeeld parkeren en hondenpoep; meer huurwoningen aanbieden.

Communicatie tussen Wijk en Langbroek
De communicatie tussen Gemeente en de Langbroekers vindt de meerderheid onvoldoende.
Positief vinden ze:

 • de bijeenkomsten over de nieuwbouwprojecten die in het dorp zélf plaatsvinden;
 • het krantje ‘Langbroek Leeft’ is ok;
 • de verspreiding van huis-aan-huis krantjes wordt ook positief beoordeeld;
 • voldoende informatie via WBD en de krant.

Negatief vinden ze:

 • er is te weinig communicatie (‘we hangen erbij’ en ’Langbroek doen ze erbij’);
 • de mening over de communicatie varieert tussen: dat kan beter en is zeer slecht;
 • er wordt alleen in grote lijnen gecommuniceerd;
 • we moeten nogal eens wachten op een antwoord;
 • een loket voor algemene dingen zou handig zijn;
 • beloften worden niet nagekomen.

Wat men nog kwijt wilde aan het Dorpsplatform
Algemeen:

 • Het Dorpsplatform moet zich beter en meer profileren en meer communiceren met Langbroekers;
 • Ga zo door, laat Langbroek horen! Jullie zijn goed bezig/goed werk, veel succes/doorzetten, doorgaan met jullie werk; vecht voor Langbroek; Positiviteit is een pré;
 • Uitstekend initiatief zo’n enquêteformulier;
 • Ik heb me opgegeven als vrijwilliger voor het DPF en heb er veel zin in;
 • Langbroek is fijn om te wonen, ’t kan nog fijner en Langbroek is een fantastische woonplaats.

Specifieke onderwerpen:

 • De speeltuinen trekken zomers oudere jeugd aan. Er is geenhangplek voor oudere jeugd;
 • Belangrijk dat nieuwbouw ook aantrekkelijk wordt voor ondernemers en winkeliers;
 • AUB geen drempels en andere dingen op hoofdrijbaan Doornseweg: bewoners Doornseweg hebben hier last van in verband met optrekken/afremmen van auto’s;
 • Reparatie trottoir Irenelaan;
 • Veel trottoirs in dorp zijn ongelijk/scheef; kan je moeilijk op lopen;
 • Wijkagent moet vaker aanschuiven om te vertellen over criminaliteit in het dorp en waar bewoners alert op moeten zijn;
 • Beter onderhoud plantsoenen;
 • Plaatsing pinautomaat in het dorp;
 • Vrachtwagens horen niet op de Langbroekerdijk;
 • Creëren van meer huurwoningen in Langbroek; en Langbroekers hierbij voorrang geven!


Langbroek, oktober 2012
Jolanda Roelofs.
 

Traverse 2012. De N227 moet op de schop.

Het hele wegdek moet er af, want de fundering moet vervangen worden. En de N227 van Doorn tot Cothen heet tegenwoordig TRAVERSE.

De provincie is vergevorderd met de plannen voor het groot onderhoud van de provinciale weg N227, dat dwars door de bebouwde kom van Langbroek loopt. De Werkgroep Veiligheid van het Dorpsplatform heeft, daarbij gesteund door de gemeente, een aantal gesprekken gevoerd met ambtenaren van de provincie en daarbij wensen, ideeën en suggesties neergelegd. Wij willen een volledige reconstructie van de totale verkeerssituatie, terwijl de provincie niet verder wil gaan dan het noodzakelijke groot onderhoud.

Het verschil vereist bestuurlijke maatregelen die extra geld kosten. En dat geld is er. Begin oktober konden we in de krant lezen dat de financiën van de provincie “stabiel” zijn en de komende jaren een begrotingsoverschot van 6 miljoen euro laten zien. Op basis van twee enquêtes onder de bewoners van Langbroek van begin 2011 en juli 2012 hebben we onze doelen vastgesteld. Men noemde als grootste probleem dat de weg het dorp in tweeën splijt waardoor de oversteekbaarheid een permanente zorg is. Want de weg is zodanig ingericht dat er voortdurend veel te hard gereden wordt. Hoogst gemeten snelheid ruim 150 kilometer per uur. Dat kan hier dus.

Het vrachtverkeer en de landbouwvoertuigen zorgen voor zoveel trillingen dat er inmiddels scheuren en barsten in een aantal huizen zijn ontstaan. Daarnaast veroorzaken ze veel geluidsoverlast; ‘s morgens al vanaf 4 uur. De fijnstof die ze produceren vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Jaarlijks sterven er in ons land 32.000 mensen als gevolg van fijnstof. Daar zijn ook Langbroekers bij. Zeker als je bedenkt dat er twee basisscholen op ongeveer honderd meter van de weg af liggen. En dan kun je de toelaat-baarheidsnorm voor fijnstof wel verruimen, maar de situatie wordt daar niet beter van. Op basis van deze problemen hebben we de volgende algemene doelen omschreven.

Wij willen dat de weg zo wordt ingericht dat er een rustig verkeersbeeld ontstaat, waarbij automobilisten zien dat ze door een dorp en niet over een tunnelweg rijden, liefst met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. In Elst kan dat toch ook?

Daarbij willen we dat het ontwerp “Van gevel tot gevel” wordt bekeken. Waarom kan de weg niet op vergelijkbare wijze worden vormgegeven als bijvoorbeeld in Doorn en Leersum. (N.B. Opmerking van de ambtenaren: Leersum doen we niet want dat geeft regelmatig kop-staartbotsingen). Verder  moeten er geconcentreerde en veilige fietsoversteken komen al was het alleen al voor de circa duizend scholieren die hier dagelijks moeten oversteken. Deze aanpassingen moeten nu gerealiseerd worden, want na het groot onderhoud komen we natuurlijk jaren lang niet meer aan de beurt, terwijl het verkeer alleen maar toeneemt.

Wij snappen niet dat er bij Elst een ecoduct moest komen en nog één tussen Maarn en Amersfoort en dat er voor de honderden scholieren die dagelijks per fiets in Langbroek de N227 oversteken geen tunneltje kan komen. Een tunneltje is te duur en een rotonde, des-noods ovaal, kost tussen de drie en vijf ton. Daar is geen geld voor. Wel voor ecoprojecten met een budgetoverschrijding van 11 miljoen euro.

De ambtenaren laten ons weten dat Langbroek niet op de prioriteitenlijst van de provincie staat, want daar gebeurt nooit iets. Men doelt daarbij op dodelijke ongelukken. Een jongetje dat met een auto in botsing komt overleeft het gelukkig. Recent hebben fietsongevallen geleid tot een armbreuk, een enkelbreuk en een heupfractuur. Bijna-ongelukken worden niet geregistreerd. Zolang er maar geen doden vallen. Ondertussen is de situatie in Langbroek rijp voor een mega-ongeluk.

En de overheid? Weten de beleidsmakers in Utrecht niet wat hier gaande is? Na vandaag is dat dan verwijtbare onwetendheid. Wij luiden de noodklok, want wij hebben geen behoefte aan kaarsjes, bloemetjes en beertjes in de berm.

Hoe ziet het plan eruit? De N 227 is een GOW, een Gebieds Ontsluitings Weg. Het bij-zondere daarvan is, dat deze wegen beschikbaar moeten zijn voor ALLE verkeer. “Dat is BELEID van de provincie”, wordt gezegd. Dus Langbroekers die vragen of er geen verbod voor vrachtverkeer (anders dan bestemmingsverkeer) kan komen, weten dus nu wat het antwoord is. Staat haaks op het BELEID.

Een GOW moet voor DOORSTROMING zorgen. Hoezo doorstroming? Tot je voor Doorn kunt aansluiten bij de file? Elders reguleert men het verkeersaanbod voorafgaand aan een knelpunt door snelheidsbeperkende maatregelen. Doorstroming dus en daarom moet de hoofdrijbaan gescheiden blijven van de parallelwegen, moeten de bushaltes naast de rijbaan komen.

En wat krijgen de fietsers? In het nieuwe plan van de provincie komt er een oversteek met een vluchtheuvel midden op de hoofdrijbaan waar plaats is voor jawel drie fietsen naast elkaar. Wordt daarmee dan een grotere veiligheid bereikt? Volgens de provincie hoeft dat niet, want de N227 “moet een meer traverse uiterlijk krijgen”. Voor “kosteneffectieve maatregelen is geen aanleiding”. Er zijn hier “geen problemen qua o.a. verkeersveiligheid, doorstroming en oversteekbaarheid....waarvoor een forse aanpak gewenst is”. Allemaal citaten.

Een “forse aanpak” kost extra geld. Dat is er wel maar dat krijgen we niet. Het Dorpsplat-form, gesteund door B&W, is van mening dat voor dit plan geen draagvlak is, mede gezien de resultaten van de enquêtes. Tot nu toe hebben GEDEPUTEERDE STATEN geen blijk van belangstelling gegeven. Men laat het aan de ambtenaren over en realiseert zich blijk-baar niet wat hier dagelijks aan de hand is. Een primitiever verkeerssituatie is nauwelijks denkbaar. 

Op 30 oktober 2012 vanaf 20.30 uur organiseert de Gemeente Wijk bij Duurstede in het Dorpshuis te Langbroek een avond waarin ambtenaren van de provincie hun plan zullen toelichten. Wij roepen alle medeburgers op, maar ook alle Wijkenaren en Cothenaren die kinderen hebben die naar een school in Doorn fietsen, om hun mening te komen geven over de veiligheid. En wat de leden van Gedeputeerde Staten betreft, wij realiseren ons dat na voltooiing van de onderhoudsbeurt, als de Traverse weer “rijklaar” is, Langbroek voor vele jaren vastzit aan de ontstane situatie.

Mede daarom zouden wij het zeer op prijs stellen en nodigen wij u uit om op 30 oktober persoonlijk kennis te komen nemen van wat er in Langbroek aan de hand is.

Hoeveel DRAAGVLAK wilt u hebben?

De Werkgroep Veiligheid Langbroek.
 

Gezellige avonden in het dorpshuis!

Het is al een tijd geleden toen we begonnen aan deze lange weg van vergaderingen, onzekerheden en uitdagende ideeën. Maar nu, juni 2012, zijn we er! Laten we maar bij het begin beginnen.

Even op een rijtje wie er verantwoordelijk zijn voor deze avonden:
Amanda de Graaf, het grote brein achter de voorgaande activiteiten die recent hebben plaatsgevonden in het Dorpshuis.
Eno Middelham, 28 jaar en medewerker bij Stichting Binding. Deze (erg) actieve jongeman heeft veel kunnen regelen om er een gezellige boel van te maken in Dorpshuis ‘De Toekomst’.
Robin Grootveld, 18 jaar, was onze voorzitter, maar heeft nu de taak van penningmeester op zich genomen. Een gezellig en overbezorgde jongen die veel energie, tijd en beltegoed besteed aan de organisatie.
Davey van Hazendonk, 17 jaar en onze ex-penningmeester. Davey was degene die alles in het gareel hield en in de gaten hield of wij niet in het rood stonden. Hij was de boodschappenjongen met humor. Helaas, door gebrek aan tijd, is hij niet in staat om ons te vergezellen op de vergaderingen, maar kan ons wel een handje te helpen op de vrijdagavond.
Nikky de Graaf, 18 jaar en opgekrabbeld naar voorzitter van de organisatie. Deze gastvrij en pittige tante is loyaal en zorgt, ondanks haar drukke agenda, dat ze klaarstaat. Ook heeft ze een mooie website in elkaar gezet, www.JongerenLangbroek.weebly.com, kom ook eens een kijkje nemen.
Paulien van Hazendonk, 17 jaar en zorgt ervoor dat de notulen op orde zijn. Ze typt ze over en mailt ze door aan de rest van het team. Ze is sterk van mening die ze ook durft te laten gelden, maar bezit ook de kunst om zich aan te passen. Paulien is altijd in staat om de taak van iemand anders op zich te nemen.
Marinde Veenhof, 18 jaar en houdt onze gasten op de hoogte via een facebookpagina. Ze is er even tussenuit geweest vanwege haar horeca-opleiding, maar is, zelfs op afstand, dicht bij onze ontwikkelingen gebleven.
Saskia van Os, 18 jaar. Saskia zit helaas niet meer in de organisatie. Maar dat betekent niet dat ze geen eervolle vermelding krijgt. Ze is een gezellige en spontane meid, die mede heeft geholpen met de opbouw van wat we nu hebben bereikt.
Sietse Benny Hazenberg, 20 jaar en de loopjongen van Eno. Sietse loopt stage bij Stichting Binding, oftewel bij Eno. Sietse is een betrokken jongen, die altijd paraat staat om ons uit de brand te helpen.
Elise van Rossum, 17 jaar en staat geregistreerd als notulist en afsluiter van dit rijtje. Op papier gaat het prima, maar kan niet altijd de tijd vinden om deze informatie te delen met de rest van de groepsleden. Elise is wel aanwezig bij de vergaderingen, en laat daar haar stem duidelijk horen.
Met deze groep zijn we begonnen om iets moois op te zetten in Langbroek voor de jeugd.

In de zomer van 2011 werden we bij elkaar geroepen bij Amanda thuis. Ze vertelde dat er al een tijdje ontwikkelingen gaande waren rond het ‘jongeren’ subject. Er zijn weinig activiteiten of plaatsen waar jongeren met de leeftijd van 15 tot 18 jaar (of ouder), heen kunnen. Er zijn veel ideeën voorbij gevlogen, zoals het bouwen van een discotheek en het geven van tentfeesten, maar het is geëindigd bij de vrijdagavond in het dorpshuis. We wilden het groots, iets te groots, maar we hebben ons gerealiseerd dat je daarvoor klein moet beginnen. Door de hulp van ‘Stichting Binding’ en de steun van ‘Dorpshuis de Toekomst’ hebben we een begin kunnen maken van een leuke tijd voor de jeugd uit Langbroek, een begin kunnen maken voor grotere ideeën maar vooral een begin kunnen maken met de activiteiten die worden gemist in Langbroek.
 

Thema-avond van Dorpsplatform Langbroek.

Hoe voorkom je inbraken. Een ex-inbreker vertelt.

Inbraken komen regelmatig voor. Ook in Langbroek. Zelfs op klaarlichte dag. Niet alleen in het dorp maar ook in het buitengebied. Deze inbraken en inbraakpogingen veroorzaken veel onrust in het dorp en geven een gevoel van onveiligheid bij de bewoners. Reden voor het Dorpsplatform Langbroek om op donderdag 5 april 2012 een avond te organiseren over dit onderwerp om 20.00 uur in het Dorpshuis ‘De Toekomst’.

Allerlei vragen kunt u die avond kwijt. Vragen zoals: Kunnen we als bewoners inbraken voorkomen? Maken we het de inbrekers te gemakkelijk? Zijn we als bewoners te slordig in het beveiligen van ons huis en eigendommen? Kunnen we als buren en als buurt elkaar helpen om inbraken te voorkomen? Allemaal vragen waar u 5 april antwoord op krijgt. Deze avond wordt georganiseerd door het Dorpsplatform Langbroek in samenwerking met de Stichting Veiligheid en Preventie en de Politie.

Houd daarom de avond van donderdag 5 april vrij voor een presentatie over inbraakpreventie en woningbeveiliging. Deze presentatie wordt verzorgd door dhr. Evert Jansen een voormalige ‘beroepsinbreker’, nu verbonden aan de Stichting Veiligheid en Preventie. Hij laat met prachtige voorbeelden zien hoe we het gelegenheidsinbrekers gemakkelijk maken. En hoe snel de boeven er met hun buit vandoor gaan.
De politie ondersteunt dit initiatief en zal ook op deze avond aanwezig zijn met informatie en advies. Ook heeft de politie voorbeelden van goedgekeurd hang- en sluitwerk beschikbaar als demonstratie materiaal.

De avond wordt georganiseerd voor alle inwoners van Langbroek, maar ook inwoners van Cothen en Wijk bij Duurstede zijn welkom. De entree is gratis en alle inwoners worden van harte uitgenodigd 5 april aanwezig te zijn. U komt toch ook?