Actueel in Langbroek, archief 2011

Dorpsplatform in overleg met de Gemeente en de Provincie betreffende de N227.

Woensdag 18 mei 2011 heeft het Dorpsplatform Langbroek samen met de Gemeente en Provincie een overleg betreffende grootonderhoud/reconstructie/herindeling van de N227 (Cotherweg / Doornseweg).
In dit overleg zal de uitkomst van de Nieuwjaarsbijeenkomst en de enquête waar een ieder aan heeft kunnen deelnemen de leidraad voor het platform zijn.
Mochten er nog ideeën en of suggesties zijn betreffende de reconstructie van de N227 kan dit tot dinsdagavond op de website van het Dorpsplatform www.dorpsplatformlangbroek.nl onder de link contact.
Meer gegevens over de N227 kunt u hier ook op vinden.
 

'Een rondweg is de beste oplossing'

In het Nieuwsblad "De Kaap" van 3 maart 2011 is een artikel gepubliceerd over de verkeersproblematiek in het centrum van Doorn. Het artikel "Een rondweg is de beste oplossing" is op de website van De Kaap te lezen.
 

Onveilige verkeerssituatie ter hoogte van de Langbroekerdijk 83 a/b

Al jaren is de onveilige verkeerssituatie op de Langbroekerdijk ter hoogte van de nummers 83 a/b een doorn in het oog van vele inwoners van Langbroek. Het trottoir is ter plaatse maar net breed genoeg voor één voetganger. Als men gebruik maakt van een hulpmiddel moet men van het trottoir af omdat dit niet breed genoeg is. En bovendien is er ook nog een verkeersbord dat midden op de stoep staat. De mensen met een rollator of scootmobiel moeten het trottoir verlaten vanaf de Gerrit Achterbergstraat en aansluiten in de file richting de kruising.
Overdag maar meer nog tijdens de avondspits levert dit vaak gevaarlijke situaties op. Deze situaties komen steeds vaker voor met de alsmaar toenemende verkeersdrukte over de Langbroekerdijk.
De gemeente heeft een jaar geleden al toegezegd deze ongewenste situatie te willen oplossen. Echter zonder resultaat. Het dorpsplatform heeft om dit probleem op te lossen, contact gezocht met de betreffende families en gevraagd of zij bereid zijn een deel van de tuin in te leveren om dit probleem op te lossen. Beide families hebben medewerking toegezegd. Met dit resultaat zal het platform naar de gemeente gaan om eindelijk tot een veilige oplossing van dit probleem te komen.
Zijn er meer punten op het gebied van de leefbaarheid die aandacht verdienen en de Langbroekse samenleving ten goede komen dan kunt u dit melden op de site van het dorpsplatform (www.dorpsplatformlangbroek.nl).
 

De N227 (Cotherweg/Doornseweg)

Afgelopen 14 januari 2011 organiseerde het Dorpsplatform Langbroek een nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis met als thema de N227 gaat op de schop. De provincie had voor 2011 groot onderhoud gepland aan de N227. In goed onderling overleg heeft de werkgroep Veiligheid van het Dorpsplatform de provincie zo ver gekregen dat het geplande groot onderhoud aan de N227 voor dit jaar werd uitgesteld.
In de gesprekken die het platform met de provincie heeft gevoerd is er vanuit de provincie aangegeven dat de gemeente wel tot meer ondersteuning mag worden aangezet.
Samen met de gemeente en de provincie gaat de werkgroep Veiligheid bezig met de herinrichting van de N227.
Na de belangstelling van PCG, PvdA en de SP op de receptie van 14 januari is nu ook het CDA ingehaakt en ziet het belang van een gedegen onderzoek naar de herinrichting van deze weg in.
Dagelijks steken vele mensen uit Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede deze drukke weg over.
In de ochtend- en avondspits levert dit vaak gevaarlijke situaties op bij oversteekplaatsen voor alle verkeer. De komende jaren zal de verkeersdruk door uitbreiding van het industrie terrein in Wijk bij Duurstede en woningbouw in Wijk bij Duurstede en Cothen alleen maar toenemen.
De ideeën van de gemeente Heuvelrug de stoplichten richting Langbroek te verplaatsen en er doceer lichten van te maken dragen voor de toekomst niet bij aan een veilige weg door ons dorp.
Om deze situaties op te lossen vragen we de inwoners van Langbroek en omstreken mee te denken om tot een oplossing van deze problemen te komen. Voor de aanwonenden zijn geluidshinder veroorzakende oplossingen geen optie.
Om een ieder tegemoet te komen wordt er gezocht naar een oplossing waarbij het verkeer met gepaste snelheid en zo weinig mogelijk obstakels door het dorp geleid wordt.
Mocht U ideeën hebben die deze problemen kunnen verminderen of oplossen laat dit dan weten aan het Dorpsplatform op www.dorpsplatformlangbroek.nl.
De provincie is bereid de oplossingen mee te nemen bij de herinrichting van de N227.
 

Laatste nieuws van de Volkstuinvereniging

Afgelopen donderdag 10 maart 2011 heeft de Volkstuinvereniging Langbroek bij de notaris zijn handtekening onder de statuten gezet.
Na een periode van intensief overleg door het dorpsplatform en de volkstuinvereniging met de gemeente en de huidige huurders is het dan nu allemaal officieel. De vereniging zal de komende tijd nog overleg hebben met de gemeente en de huurders om verschillende zaken op elkaar af te stemmen. De om- en aanwonenden zullen ook de gelegenheid krijgen om zich op de hoogte te stellen van de veranderingen en hier op kunnen reageren.

Het is de bedoeling het complex eenmalig op te schonen en her in te richten. Ook zullen er weer nieuwe tuinen verhuurd gaan worden. Het nog braak liggende gedeelte van het tuinencomplex zal zo door de tuinvereniging worden ingericht dat er een mooie wandelroute ontstaat met een paar uitkijk/rustpunten.
Al met al zal er de komende tijd nog veel moeten gebeuren op en rond de tuinen. Bij deze herinrichting van het gehele complex kan de vereniging nog wel wat hulp en advies gebruiken. Wie zin heeft om zich hier voor in te zetten, kan zich melden bij Geert de Heus (geertdeheus@casema.nl).

Bij een nieuwe huurovereenkomst met de volkstuinvereniging Langbroek krijgt men bij Tuincentrum Merkens 10% korting op de zaden.
 

CDA praat over verkeersproblemen Doornseweg

De CDA-afdelingen Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug en het provinciale CDA nodigen geïnteresseerden uit om maandag 28 februari 2011 om 20.00 uur naar dorpshuis De Toekomst in Langbroek te komen om mee te praten over de verkeersproblemen op de Doornseweg. Het CDA wil dat de provincie deze onveilige situatie snel aanpakt en hoopt deze avond de beste manier boven tafel te krijgen. Zie ook het artikel op ditiswijk.nl.
 

Dorpsplatform Langbroek vreest Doorns verkeersinfarct

In het Nieuwsblad "De Kaap" van 20 januari 2011 is een artikel gepubliceerd over de verkeersproblematiek in Langbroek en Doorn. Het artikel "Dorpsplatform Langbroek vreest Doorns verkeersinfarct" is op de website van De Kaap te lezen.
 

Wandelpaden buitengebied

Met veel plezier hebben wij de leergang “van Idee naar Project“ gevolgd van Het Streekhuis Kromme Rijn. Ik heb deze leergang gevolgd samen met Kees Buizer. Er waren nog veertien andere deelnemers aan deze leergang; allemaal met verschillende projecten. Onder leiding van onze cursusleider Helmer Wieringa kwamen wij door het beantwoorden van allerlei vragen tot een stappenplan. De vragen gingen over vergunningen, subsidies en wie te benaderen voor welke vraag.
Voor ons project zijn wij in kontact gekomen met verschillende instanties, zoals Landschap Erfgoed Utrecht en werkgroep Klompenpad Gerrit Achterbergpad. Landschap Erfgoed Utrecht heeft veel ervaring met wandelpaden, vooral met de diverse klompenpaden. Met hen zijn wij nu in gesprek om diverse dwarsverbindingen tussen de wandelpaden te realiseren. Wij hopen de verschillende dwarsverbindingen het komende jaar voor elkaar te krijgen. U hoort nog van ons.

Werkgroep Wandelpaden Dorpsplatform Langbroek, januari 2011
Mieke Versteeg en Kees Buizer
 

Duidelijkheid over CPO Project Langbroek

Het CPO Project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) heeft in Langbroek de laatste tijd voor nogal wat tumult gezorgd.
Voor en na de presentatie van 1 november 2010 hebben verschillende mensen bij het Dorpsplatform Langbroek geklaagd over de opzet en de verdeling van de woningen in het CPO Project. De Gemeente had namelijk vanaf het begin beloofd dat er 15 kavels beschikbaar zouden zijn. Tijdens de presentatie in het Dorpshuis bleek dat er nog maar 7 kavels over waren voor de mensen die zich van 1 november tot 26 november 2010 12:00 uur konden inschrijven voor dit project. De Gemeente had voor de eerste presentatie namelijk al 8 kavels vergeven aan een initiatiefgroep.
Tijdens de verschillende bijeenkomsten over de Oranjehof in het Dorpshuis is dit door de Gemeente nooit naar buiten gebracht waardoor iedereen er van uit mocht gaan dat er 15 kavels te verdelen waren.
Na de presentatie van 1 november 2010 door de gemeente samen met projectbegeleider Kuub waren er verschillende mensen ontstemd over deze gang van zaken.
Hierop heeft het Dorpsplatform een brief geschreven aan B&W om opheldering te vragen over de gevolgde procedure bij het toewijzen van de kavels omdat deze niet overeenstemde met de door Wethouder Burger toegezegde procedure tijdens de verschillende presentaties. Na enig overleg met de Wethouder waaruit bleek dat er sprake is geweest van een stukje miscommunicatie op het Gemeentehuis en een onduidelijke presentatie in het Dorpshuis op 1 november, heeft hij toegezegd dat de Gemeente voor een ieder die zich vóór 26 november 12:00 uur had ingeschreven, een kavel beschikbaar stelt.
Omdat het van belang is voor een CPO Project dat er financiële opvang is voor de afvallers tijdens de bouw heeft de Wethouder Volksbelang bereid gevonden de woningen van eventuele afvallers op te kopen.
Het Dorpsplatform kan zich vinden in de geboden oplossing maar hoopt voor de toekomst meer zorgvuldigheid en openheid bij dergelijke projecten in Langbroek. Na de kennismakingsbijeenkomst met B&W heeft het Dorpsplatform vertrouwen in een betere samenwerking.