Berichten over de Volkstuinvereniging

Huishoudelijk reglement volkstuinencomplex

Het bestuur van de Volkstuinvereniging stelt het huishoudelijk reglement volkstuinencomplex als download beschikbaar. Dit reglement gaat op 1 januari 2012 in.

Laatste nieuws van de Volkstuinvereniging

Afgelopen donderdag 10 maart 2011 heeft de Volkstuinvereniging Langbroek bij de notaris zijn handtekening onder de statuten gezet.
Na een periode van intensief overleg door het dorpsplatform en de volkstuinvereniging met de gemeente en de huidige huurders is het dan nu allemaal officieel. De vereniging zal de komende tijd nog overleg hebben met de gemeente en de huurders om verschillende zaken op elkaar af te stemmen. De om- en aanwonenden zullen ook de gelegenheid krijgen om zich op de hoogte te stellen van de veranderingen en hier op kunnen reageren.

Het is de bedoeling het complex eenmalig op te schonen en her in te richten. Ook zullen er weer nieuwe tuinen verhuurd gaan worden. Het nog braak liggende gedeelte van het tuinencomplex zal zo door de tuinvereniging, worden ingericht dat er een mooie wandelroute ontstaat met een paar uitkijk/rustpunten.
Al met al zal er de komende tijd nog veel moeten gebeuren op en rond de tuinen. Bij deze herinrichting van het gehele complex kan de vereniging nog wel wat hulp en advies gebruiken. Wie zin heeft om zich hier voor in te zetten, kan zich melden bij Geert de Heus (geertdeheus@casema.nl).

Bij een nieuwe huurovereenkomst met de volkstuinvereniging Langbroek krijgt men bij Tuincentrum Merkens 10% korting op de zaden. 

Verslag bijeenkomst 6 december 2010

Verslag van de vergadering van huurders/onderhuurders van het volkstuinencomplex in Langbroek.

Datum: 6 december 2010.
Plaats: Dorpshuis Langbroek.

Aanwezigen: Dhr. en mevr. Van Donselaar, dhr. Esmeijer, dhr. en mevr. Van Hazendonk, dhr. De Heus, dhr. Hoogland, dhr. Kloppenburg, dhr. Jan van Leeuwen, dhr. en mevr. Marchal, dhr. Van Riemsdijk, dhr. Visscher, dhr. Vlastuin (notulist), dhr. H. van Vulpen, dhr. W. van Vulpen, dhr. Van de Weerd.

Verloop van de bijeenkomst:

Introductie
Welkom namens Werkgroep Volkstuinen.
De Werkgroep bestaat uit Annet van Hazendonk, Henk Esmeijer, Geert de Heus en Bart Vlastuin.
De Werkgroep is gevormd uit hen die positief reageerden op de oproep van de gemeente in de brief van 20 april jl.

Het initiatief voor overleg met de gemeente kwam van de voorzitter van het dorpsplatform, Co van Hazendonk. In februari vernam Co, dat de gemeente van plan was om groot onderhoud in het volkstuincomplex te houden en handhavend op te treden aan de hand van de oude overeenkomst van de gemeente Langbroek c.q. Wijk bij Duurstede. Co voorzag problemen, omdat in genoemde voorwaarden o.a. staat, dat het plaatsen van opstallen en/of opslagen uitsluitend mag met toestemming van of namens B & W. Hoewel Co zich net zo als anderen ergerde aan het onbeperkt storten van afval, de verwildering van braakliggend terrein en de honden in de tuinen, vroeg hij de gemeente om uitstel.
In overleg met Co heeft de gemeente in april aan alle huurders een brief gestuurd. De strekking van deze brief, namelijk het gezamenlijk opschonen en aantrekkelijk maken van het volkstuincomplex, was anders dan het dorpsplatform bedoelde. Er kwamen dan ook weinig positieve reacties.
Desondanks zijn enkele leden van het dorpsplatform met de gemeente gaan overleggen. Door de gemeenteraadsverkiezing en de vorming van een nieuw college gebeurde dit pas op 1 november. De betreffende wethouder, Robert Peek reageerde in eerste instantie positief. Op 15 november vond een tweede gesprek plaats.
Daarna werd op 25 november de Werkgroep Volkstuinen bijgepraat wat het overleg tussen gemeente en dorpsplatform betreft. Toen werd besloten alle huurders en eventuele onderhuurders voor deze avond uit te nodigen voor zover bekend.

Toelichting
Co van Hazendonk en Bart Vlastuin lichten de plannen met het volkstuincomplex toe.
De gemeente is bereid het beheer van de volkstuinen aan een volkstuinvereniging Langbroek over te dragen. Wat het gebruik van het braakliggende gedeelte van het complex betreft zijn er twee opties.
Optie 1: Het braakliggende terrein laten begrazen door bijv. schapen. Daarbuiten een strook van 6 m voor hondenuitlaat en voor het schonen van de sloten. De gemeente maait de paden.
Optie 2: Het braakliggende terrein laten verwilderen met een waterpoel en een broedplaats voor ringslangen, egels e.d. Door het terrein komt een gemaaid wandelpad. De volkstuinvereniging maait de paden met een door de gemeente te verstrekken motorgrasmaaier.

De gemeente blijft voor het onderhoud van de sloten zorgen.

Het grote hek wordt verplaatst om het gemakkelijker te maken het terrein op te rijden. Dit hek wordt afgesloten i.v.m. onrechtmatig storten van vuil e.d. De (4) sleutels zijn bij leden van de vereniging, die in de buurt wonen, te verkrijgen. Naast het grote hek blijft een doorgang.

Huurders storten bij het aangaan van een huurcontract een borgsom van bijv. € 75,00. Deze borgsom wordt bij het ontbinden van de overeenkomst terugbetaald, wanneer de tuin schoon wordt achtergelaten.

Niet tuin gerelateerde materialen dienen te worden verwijderd.

Opstallen en bouwsels dienen aan bepaalde normen en maten te voldoen. Voor wat momenteel op het volkstuincomplex staat, kan een mate van soepelheid worden betracht.

De huur blijft voorlopig gelijk. Een gedeelte van de opbrengst van verhuurde tuinen gaat naar de gemeente.

Pauze

Vragenronde
Veel vragen zijn tijdens de uitleg van Co en Bart reeds aan de orde geweest.
Sommigen hebben moeite met het betalen van een borg en het afsluiten van de verhuurde tuinen voor niet-huurders. Anderen vragen naar de mogelijkheid om hout op te slaan.
Waar wordt een motormaaier gestald? Wie maait de paden? Wanneer wordt de huur betaald?
Henk Esmeijer geeft aan, dat het verstandig is om het puin, dat zich in de grote afvalhoop bevindt, in de broedplaats te verwerken. Dit ten bate van de dieren, die zich daarin bevinden.
Albert Visscher waarschuwt voor kwalen bij de schapen, die daar eventueel gaan grazen. Die worden veroorzaakt door hondenpoep.
Henny van Vulpen geeft aan, dat hij geen noodzaak voor veranderingen ziet.

Besluitvorming
Er worden 14 stemmen uitgebracht.

Eerste stemronde: Het oprichten van een volkstuinvereniging Langbroek.
Voor: 12 stemmen; tegen: 1 stem; onthouding: 1 stem.

Tweede stemronde: Het inrichten van het braakliggende gedeelte.
Optie 1 (begrazen): 4 stemmen
Optie 2 (wandelgebied): 8 stemmen
Onthouding: 2 stemmen.

Het voorstel voor het oprichten van een volkstuinvereniging is aangenomen met optie 2 voor het inrichten van het braakliggende gedeelte.

Afsluiting.