Bestuur en leden

Het Dorpsplatform Langbroek is een vereniging bestaande uit een kleine groep leden van wie er enkele een bestuursfunctie bekleden. Als inwoner van Langbroek kunt u lid of sympathisant van het Dorpsplatform worden.

Bestuursleden

  • Marco Mud, voorzitter
  • Mark Klop, secretaris en penningmeester, info@dorpsplatformlangbroek.nl
  • Carsten Klyhn, werkgroep Verkeer & Veiligheid, Gebouwde omgeving

Leden

  • Mieke Versteeg, werkgroep Wandelpaden
  • Wim Woudenberg
  • Jan Hoogland

Overige betrokkenen

  • Arie Hoogland, sympathisant
  • Reggy Schutte, contactpersoon Gemeente Wijk bij Duurstede
  • Roel van der Wal, sympathisant, werkgroep Verkeer & Veiligheid
  • Alexander van Straaten, sympathisant, werkgroep Verkeer & Veiligheid

Startnotitie bestuur

Tot het jaar 1122 bestond het Langbroekerweteringgebied alleen uit water en moerasbossen. Bij hoge waterstanden vormde het een onderdeel van de Rijn. Aan het langgerekte moerasgebied (broek) is de naam van het dorp Langbroek ontleend. Door de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122 ontstond nieuwe cultuurgrond. Om deze geschikt te maken voor gebruik – minder nat – werd de 15 kilometer lange Langbroekerwetering gegraven. Met loodrecht hierop om de 110 meter een afwateringssloot. Door deze maatregelen kon het waterpeil in het gebied beter worden geregeld. De kastelen Walenburg en Weerdesteyn liggen op een grondstrook (slag) tussen twee afwateringssloten. De slagenverkaveling leidde tot een afwisselend landschap van weiden en bossen; een coulisselandschap. Langs de Langbroekerwetering werden boerderijen en een kerk gebouwd, van daaruit ontwikkelde zich het dorp Nederlangbroek. In 1812 ontstond gemeente Langbroek uit de gerechten Overlangbroek, Nederlangbroek, Sterkenburg en Hardenbroek. Zes jaar later maakten Sterkenburg en Hardenbroek zich weer los. Sinds 1996 zijn de gemeenten Langbroek en Cothen samengevoegd met Wijk bij Duurstede.[1]

De ontstaansgeschiedenis van Langbroek is duidelijk, het is een dorp door een betrokken  leefgemeenschap gebouwd op van water gewonnen, unieke cultuurgrond: het Langbroekerweteringgebied. Maar zo duidelijk als haar verleden is, zo onduidelijk is haar toekomst. Gelegen tussen groeiende gemeenschappen als Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en een (mogelijk tot en met Odijk) uitdijend Utrecht; uitgedaagd door grote maatschappelijke opgaven zoals het naar een aanvaardbaar niveau terugdringen van broeikasgassen, en onderhavig aan demografische bewegingen als vergrijzing, trek naar en van de stad, en een groei van kleinere huishoudens, is het maar de vraag wat hiervan de impact op Langbroek en het Langbroekerweteringgebied zal zijn. Wat, bijvoorbeeld, betekenen deze Grote Ontwikkelingen bijvoorbeeld concreet voor de omvang van ons dorp; voor de wijze waarop wij met energie omgaan; voor het economische en recreatieve verkeer door ons dorp, en voor het cultureel erfgoed waarin wij, met dank aan ‘1122’, (samen) leven?

Sinds 1996 is Langbroek in politiek-bestuurlijke zin samen met Cothen opgegaan in de gemeente Wijk bij Duurstede. Vanaf dat jaar is Langbroek niet langer een zelfstandige gemeente met een eigen College van Burgemeester en Wethouders en een eigen gemeenteraad. Vanaf dat jaar heeft zij die ingeruild voor het Wijkse politiek-bestuurlijke complex en het Dorpsplatform Langbroek waarvan u nu de website bezoekt. Natuurlijk kan Langbroek politici en wethouders aan de Wijkse raad leveren, en doet dat ook, maar besluitvorming over Langbroek is niet logischerwijze alleen nog gebaseerd op Langbroeks belang. In de raad van Wijk worden besluiten voorbereid en genomen die het Langbroekse belang meewegen, van groot belang, maar wel van een andere betekenis. Daarom is het Dorpsplatform opgericht: om de Langbroekse stem te laten horen; om het Langbroekse belang te dienen. In de statuten van het Dorpsplatform is dat als volgt beschreven: Het doel van het DPL is ‘het behouden en versterken van de leefbaarheid van het dorp Langbroek voor de inwoners van Langbroek’. Daarbij is de modus operandi van het DPL niet bedoeld als die van een politieke partij – die zitten in de raad – , maar als een belangenbehartiger: een vertegenwoordigend lichaam dat namens Langbroek deelneemt aan het maatschappelijk debat, het politieke debat volgt, en de (gewenste) leefbaarheid van het dorp en zijn ommelanden onder de aandacht brengt van bestuurders, raadsleden, professionals en niet in de laatste plaats de inwoners van Langbroek.

Waarom deze ‘constituerende tekst’ van het nieuwe bestuur van het DPL?

Omdat wij, Mark Klop, Hesje van der Meer, Carsten Klyhn en ondergetekende, de nieuwe leden van het bestuur van het DPL, een gemeenschappelijk ambitie hebben, namelijk: het behouden dan wel versterken van de leefbaarheid van Langbroek gegeven alle grote uitdagingen en in de geest van ‘1122’; in de geest wat het verleden ons heeft gebracht en wat wij in toekomst denken nodig te hebben om te leven, te wonen, te werken, te bezinnen en te recreëren.

Praktisch gezien gaan we dus, aansluitend bij de actualiteit, aan de slag met vragen als: draagt het plaatsen van windmolens en/ of windturbines in of aan het Langbroekerweteringgebied bij aan de leefbaarheid van Langbroek? Draagt het plaatsen van de beoogde bio-vergister in het Langbroekerwetergebied bij aan de leefbaarheid van Langbroek? Dragen de toenemende inwoneraantallen van Wijk, Cothen en Langbroek bij aan de leefbaarheid van Langbroek als de onderliggende verkeersinfrastructuur niet eerst op (veiligheids)niveau wordt gebracht? Draagt de toenemende recreatieve druk op Langbroek bij aan haar leefbaarheid als de meeste dagjestoeristen voornamelijk overmatig geluid, stikstof en CO2 lijken achter te laten? En dragen onze voorzieningen in voldoende mate bij aan de leefbaarheid van niet alleen onze senioren en minder valide dorpsgenoten, maar ook aan hen die zwaar onder de corona crisis leiden?

Zomaar wat vragen die onze leefbaarheid raken: onze leefbaarheid, inderdaad. En daarom weiden wij in ons slotwoord van deze initiërende tekst nog even kort uit over de wijze waarop wij willen (samen) werken. Wij als bestuur willen, bij wijze van spreken, een (platte …) kar trekken waarop leden en sympathisanten van het DPL plaatsnemen; dorpsbewoners die lid zijn van de vereniging DPL of daar actief mee sympathiseren. Dit opdat we samen een koers kunnen uitzetten op een leefbaar Langbroek naar de toekomst, zeg per 2121, over 100 jaar dus, in de geest van ‘1122’ en daar gemeenschappelijk aan vast kunnen houden bij de vele winden die zullen waaien vanuit alle windrichtingen, hard en zacht, over ons eeuwen oud cultuurgoed heen. Kortom, voelt u zich als dorpsbewoner een betrokken rentmeester die wil bijdragen aan de leefbaarheid van Langbroek, meld u dan als lid, of als sympathisant aan bij Mark Klop, secretaris van ons bestuur. Hij vertelt u alle ins and outs over lid- en sympathisant-schap en hoe u een bijdrage kunt leveren aan een leefbaar Langbroek. Bent u al lid of sympathisant: draag dan een nieuwe aan, beter nog: twee, maar drie mag ook. Want hoe groter onze club, hoe zwaarder ons belang weegt en hoe effectiever onze behartiging van dat belang in het Wijkse politiek-bestuurlijke complex zal zijn.

En dan helemaal tot slot nog een paar woorden over de eerste stappen die we als nieuw bestuur zetten. Allereerst maken we kennis met inwoners en ondernemers van Langbroek en politici, bestuurders en ambtenaren van de gemeente. Parallel daaraan gaan we in onze Algemene LedenVergadering – daarom: kom erbij! – een agenda ontwikkelen van vraagstukken die we gegeven onze ambitie willen volgen en mee helpen oplossen. En tegelijk willen we snel groeien naar een leden- en sympathisantenbestand van 356 hetgeen ongeveer 15% van ons inwoneraantal[2] is; een aantal dat enerzijds gewicht in de politieke schaal legt en anderzijds een ruim potentieel biedt om werkgroepen mee in te vullen die de DPL Agenda onderhouden en realiseren.

Alleen ga je sneller, wordt gezegd, maar samen kom je verder. Pak deze uitgestoken hand dus aan, help ons aan de 15% en help vooral uzelf aan een leefbaar Langbroek tot in, in ieder geval 2121!  

Namens het bestuur van DPL,

Langbroek, 16 mei 2021,

Marco Mud

Voorzitter


[1] Bron: https://stichtingnederlangbroeksekastelenpad.nl/langbroek.htm

[2] in 2020, bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Langbroek_(plaats)