Actueel in Langbroek

De komst van de biogascentrale

9-7-2019
De komst van de biosgascentrale in Cothen zal ook voor Langbroek gevolgen hebben. Wij willen er (nog) meer over weten.
Het Dorpsplatform gaat binnenkort de initiatiefnemers van de biogascentrale uitnodigen voor een gesprek.

Dorpsplaform aan tafel met gemeente over onderhoudswerkzaamheden aan de Langbroekerdijk

30-6-2019
Gemeente Wijk bij Duurstede en het Dorpsplatform gaan in gesprek over de onderhoudswerkzaamheden aan de Langbroekerdijk. Het gaat om het deel van de Langbroekerdijk dat gelegen is in de dorpskern.
Naar verwachting zal er in september meer informatie over bekend gemaakt kunnen worden.

Nieuwe website voor Dorpsplatform

16-5-2019
De nieuwe website van het Platform is officieel in gebruik genomen.

Concept Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP)

15-9-2018
Naar aanleiding van het concept GVVP heeft het Dorpsplatform opmerkingen kenbaar gemaakt.

 1. Per brief van 12 december, gericht aan het college van B&W, hebben wij informatie verstrekt inzake de in het najaar 2017 onder de bewoners van het Langbroekerwetering gebied gehouden enquête. Naar wij vernamen heeft dit stuk B&W nimmer bereikt. Het schijnt rechtstreeks te zijn doorgezonden naar de opstellers van het GVVP. Tot onze verbazing wordt echter in het concept GVVP op geen enkele wijze gerefereerd aan deze enquête.
 2. Het concept, zo constateren wij, staat vol met opsommingen en beschrijvingen van knelpunten, maar geeft nagenoeg geen oplossingen.
 3. De strekking is in het algemeen overwegend auto faciliterend. Wij zijn van mening dat hiermee de zorgplicht van de gemeente met betrekking tot het fietsverkeer tekort wordt gedaan.
 4. Het buitengebied komt nauwelijks aan de orde.
 5. Evenmin is er aandacht voor de inrichting van de 60 km/u gebieden zodanig dat effectieve handhaving mogelijk is.
 6. Men zou verwachten dat er een visie c.q. beleid wordt ontwikkeld dat rekening houdt met de diversiteit van de voertuigen en de snelheden op de fietspaden.
 7. Burgerparticipatie. De suggestie dat deelnemers van het Platform aan de klankbordgroep achter dit concept zouden staan is onjuist. Zij herkennen nagenoeg niets van alles wat tijdens de vergaderingen is ingebracht. Het Platform vraagt zich af of burgerparticipatie wel serieus wordt genomen.

Wethouder Joustra en veiligheid Langbroekerdijk

12-6-2018
De heer Joustra was deze vergadering op verzoek van het Platform aanwezig. Het platform heeft haar zorgen kenbaar gemaakt over de verkeersveiligheid op de Langbroekerdijk (verkeerssnelheid en verkeersintensiteit). Dit naar aanleiding van de eerder gehouden enquête onder de aanwonenden. Aangegeven is dat er echt wat moet gebeuren. Zoals het er nu naar uit ziet gaat er niet veel gebeuren voordat het nieuwe GVVP is vastgesteld (hopelijk begin 2019).

Kennismaking met Adviesraad Sociaal Domein

17-5-2018
Medewerkers van Adviesraad Sociaal Domein waren uitgenodigd bij de vergadering van het Platform. De adviesraad en het Platform hebben hun werkzaamheden aan elkaar toegelicht. Er zijn onderwerpen waarin we samen op kunnen trekken en elkaar kunnen versterken.

N227, hoe staan we er voor

17-4-2018
Een afvaardiging van de provincie Utrecht komt naar Langbroek om met het Platform de stand van zaken rondom de N227 te bespreken. Deze bijeenkomst is besloten.

Uitslag enquête verkeersveiligheid Langbroekerdijk

13-12-2017
Er is geënquêteerd van de Rijnseweg in Driebergen tot aan de Amerongerwetering in Langbroek. 125 aanwonenden hebben gereageerd. De uitslag van de enquête en de door vele respondenten toegevoegde opmerkingen geven het volgende beeld.

 • Een overgrote meerderheid geeft aan dat de verkeersintensiteit als druk tot zeer druk wordt ervaren.
 • Een duidelijke meerderheid vindt het verkeer langs de Wetering gevaarlijk.
 • Een zeer grote meerderheid is van mening dat er te hard wordt gereden.
 • De meningen zijn verdeeld over maatregelen als eenrichtingsverkeer, alleen toegankelijk voor  bestemmingsverkeer, drempels en specifieke op de spits gerichte belemmerende maatregelen in verband met het toenemende sluipverkeer.
 • De indruk bestaat dat het sluipverkeer hand over hand toeneemt.

Verder zijn er nog veel ideeën aangedragen. Aangegeven is onder meer een aanpassing van de weg met een vrijliggend fietspad, dat gepaard moet gaan met dermate verkeers- en snelheidsremmende maatregelen dat handhaving door Justitie wettelijk uitvoerbaar is. Geopperd is ook om van de Langbroekerdijk een fietsstraat te maken; hierbij is het asfalt rood gekleurd en geldt een maximum snelheid van 30 km/uur.

In het verleden zijn door de overheid al vele rapporten geschreven zoals: Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) uit 2000, “Actieplan Vrij Baan voor de fiets” uit 2011, Het strategisch mobiliteitsplan Utrecht 2004-2020, Nota Mobiliteit tot 2020.
Wij zijn van mening dat ondanks alle rapporten het Weteringgebied te weinig aandacht heeft gekregen. Het Dorpsplatform Langbroek doet een nadrukkelijk beroep op Burgwemeester en Wethouders om bij de voorbereiding van het nieuwe Verkeers- en Vervoersplan met name aandacht te geven aan het Langbroekerweteringgebied.

Enquête over verkeer en veiligheid op de Langbroekerdijk

18-11-2017
De meeste bewoners van de Langbroekerdijk tussen de Rijnseweg (Driebergen) en de Amerongerwetering zijn de afgelopen weken geënquêteerd. De enquête had tot doel om inzicht te krijgen hoe de bewoners het verkeer ervaren wat betreft veiligheid en snelheid. Ook mogelijke te nemen acties zijn meegenomen in de enquête. Binnenkort zullen we de uitslag van de enquête op deze site bekend maken.

Dorpsplatform Langbroek start WhatsApp Buurtpreventie

20-10-2017
Het Dorpsplatform heeft een WhatsApp groep voor Buurtpreventie opgericht voor de bebouwde kom van Langbroek. Wilt u ook verdachte situaties melden aan uw omgeving of geïnformeerd worden bij meldingen van anderen. Doe dan mee met WhatsApp Buurpreventie (maximaal 1 persoon per adres). Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar langbroek.buurtpreventie@gmail.com. Vermeld u naam, leeftijd, adres, mobiele telefoonnummer en e-mailadres.
Nadere informatie over WhatsApp Buurtpreventie is te vinden op: www.wabp.nl.

Dorpsplatform en Burgernet stellen meldpunt voor onveilige verkeerssituaties in gebruik

1-7-2017
Betreffende de verkeersveiligheid in het Langbroekerweteringgebied en omgeving hebben wij besloten een centraal meldpunt te openen. Op dit meldpunt kunt u alle meldingen kwijt die te maken hebben met alles wat met verkeersonveilige situaties te maken heeft. Op deze manier krijgen wij dan een beter inzicht over aanrijdingen en bijna aanrijdingen en verkeersonveilig gedrag van de weggebruikers in dit gebied en de manier waardoor en waarom dit wordt veroorzaakt.

Het is de bedoeling dat deze meldingen van tijd tot tijd worden gebundeld en worden verstuurd aan de verantwoordelijke wegbeheerders, politiek en de politie, zodat deze ook een beter inzicht krijgen in de problematiek van onveilig verkeersgedrag van de weggebruikers en daarop kunnen anticiperen.

U kunt u meldingen doen op e-mailadres:  meldpuntonveiligverkeer@gmail.com.

Burgernet en Dorpsplatform gaan samenwerken

1-3-2017
Op het punt van veiligheid gaan Burgernet Langbroekerwetering en Dorpsplatform Langbroek samen optrekken. Er zijn 2 aandachtsgebieden: sociale veiligheid en verkeersveiligheid.

De veiligheid van de inwoners (bijvoorbeeld inbraakveiligheid) kan beter worden gewaarborgd als meer inwoners van Langbroek lid worden van Burgernet. Burgernet is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor het melden van verdachte situaties. Er wordt dan direct actie ondernomen door ter plaatse een onderzoek in te stellen. Aanmelden bij Burgernet kan via: g.vrielink@edpnet.nl.

Voor de verkeersveiligheid zal de nadruk komen te liggen op de Langbroekerdijk, Gooijerdijk en de parallelweg van de N227. Burgernet heeft in 2016 een inventarisatie gedaan over de verkeersveiligheid. Binnenkort wordt er een meldpunt verkeersveiligheid opgericht om onveilige situaties en (bijna)ongelukken te melden. Met al die informatie zal gezamenlijk worden opgetrokken richting gemeente en provincie.

Informatie uitwisseling Burgernet – Dorpsplatform

13-12-2016
De heer G. Vrielink is aangeschoven in onze vergadering van 13 december om het Dorpsplatform te informeren over Burgernet voor het Langbroekerwetering gebied en omgeving. Ook is er uitgebreid gesproken over de veiligheid op de wegen in het Langbroekerwetering gebied.

Informatie geluid-, lucht- en bodemkwaliteit in Langbroek

10-10-2016
Mevr. Miriam Bensmann van gemeente Wijk bij Duurstede en de heer Geert Verhoofstad van Omgevingsdienst regio Utrecht waren bij de Algemene Ledenvergadering van oktober aanwezig om de leden, werkgroepleden en sympathisanten van het Dorpsplatform te informeren over:
– de geluidskwaliteit i.v.m. wegverkeer in Langbroek
– de luchtkwaliteit
– de bodemkwaliteit

Nieuw ANWB-bord in Langbroek

10-6-2016
Leden van het Dorpsplatform werken aan een nieuw ANWB-bord met toeristische informatie over Langbroek. Het nieuwe bord is geplaatst.