Dorpsplatform Langbroek

Op onze website vindt u allerlei informatie over onderwerpen waar het Dorpsplatform zich mee bezighoudt.
Via het tip- en meldingsformulier kunt u ons gemakkelijk bereiken met uw ideeën, vragen en op- of aanmerkingen.

Al onze Platformleden zetten zich belangeloos in voor een nog beter en leuker leefklimaat in ons mooie en landelijk gelegen Langbroek. U kunt ons daarbij helpen!

Het Platform komt regelmatig bijeen. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. U heeft alleen niet de mogelijkheid om mee te discussiëren. Bent u nieuwsgierig geworden naar wat er zoal besproken wordt, kom dan naar Dorpshuis "de Toekomst". Onze vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

Vergaderagenda 201811 december.

 

Concept Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP)

15-9-2018
Naar aanleiding van het concept GVVP heeft het Dorpsplatform opmerkingen kenbaar gemaakt.

  1. Per brief van 12 december, gericht aan het college van B&W, hebben wij informatie verstrekt inzake de in het najaar 2017 onder de bewoners van het Langbroekerwetering gebied gehouden enquête. Naar wij vernamen heeft dit stuk B&W nimmer bereikt. Het schijnt rechtstreeks te zijn doorgezonden naar de opstellers van het GVVP. Tot onze verbazing wordt echter in het concept GVVP op geen enkele wijze gerefereerd aan deze enquête.
  2. Het concept, zo constateren wij, staat vol met opsommingen en beschrijvingen van knelpunten, maar geeft nagenoeg geen oplossingen.
  3. De strekking is in het algemeen overwegend auto faciliterend. Wij zijn van mening dat hiermee de zorgplicht van de gemeente met betrekking tot het fietsverkeer tekort wordt gedaan.
  4. Het buitengebied komt nauwelijks aan de orde.
  5. Evenmin is er aandacht voor de inrichting van de 60 km/u gebieden zodanig dat effectieve handhaving mogelijk is.
  6. Men zou verwachten dat er een visie c.q. beleid wordt ontwikkeld dat rekening houdt met de diversiteit van de voertuigen en de snelheden op de fietspaden.
  7. Burgerparticipatie. De suggestie dat deelnemers van het Platform aan de klankbordgroep achter dit concept zouden staan is onjuist. Zij herkennen nagenoeg niets van alles wat tijdens de vergaderingen is ingebracht. Het Platform vraagt zich af of burgerparticipatie wel serieus wordt genomen.

 

Wethouder Joustra en veiligheid Langbroekerdijk

12-6-2018
De heer Joustra was deze vergadering op verzoek van het Platform aanwezig. Het plaform heeft haar zorgen kenbaar gemaakt over de verkeersveiligheid op de Langbroekerdijk (verkeerssnelheid en verkeersintensiteit). Dit naar aanleiding van de eerder gehouden enquete onder de aanwonenden. Aangegeven is dat er echt wat moet gebeuren.
Zoals het er nu naar uit ziet gaat er niet veel gebeuren voordat het nieuwe GVVP is vastgesteld (hopelijk begin 2019).
 

Kennismaking met Adviesraad Sociaal Domein

17-5-2018
Medewerkers van Adviesraad Sociaal Domein waren uitgenodigd bij de vergadering van het Platform. De adviesraad en het Platform hebben hun werkzaamheden aan elkaar toegelicht. Er zijn er onderwerpen waarin we samen op kunnen trekken en elkaar kunnen versterken.
 

N227, hoe staan we er voor

17-4-2018
Een afvaardiging van de provincie Utrecht komt naar Langbroek om met het Platform de stand van zaken rondom de N227 te bespreken. Deze bijeenkomst is besloten.

 

Uitslag enquete verkeersveiligheid Langbroekerdijk

13-12-2017
Er is geënquêteerd van de Rijnseweg in Driebergen tot aan de Amerongerwetering in Langbroek. 125 aanwonenden hebben gereageerd.
De uitslag van de enquête en de door vele respondenten toegevoegde opmerkingen geven het volgende beeld.

- Een overgrote meerderheid geeft aan dat de verkeersintensiteit als druk tot zeer druk wordt ervaren.
- Een duidelijke meerderheid vindt het verkeer langs de Wetering gevaarlijk. 
- Een zeer grote meerderheid is van mening dat er te hard wordt gereden.
- De meningen zijn verdeeld over maatregelen als eenrichtingsverkeer, alleen toegankelijk voor  bestemmingsverkeer, drempels en specifieke op de spits gerichte belemmerende maatregelen in verband met het toenemende sluipverkeer.
- De indruk bestaat dat het sluipverkeer hand over hand toeneemt.
Verder zijn er nog veel ideeën aangedragen. Aangegeven is onder meer een aanpassing van de weg met een vrijliggend fietspad, dat gepaard moet gaan met dermate verkeers- en snelheidsremmende maatregelen dat handhaving door Justitie wettelijk uitvoerbaar is. Geopperd is ook om van de Langbroekerwetering een fietsstraat te maken; hierbij is het asfalt rood gekleurd en geldt een maximum snelheid van 30 km/uur.

In het verleden zijn door de overheid al vele rapporten geschreven zoals: Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) uit 2000, “Actieplan Vrij Baan voor de fiets”uit 2011, Het strategisch mobiliteitsplan Utrecht 2004-2020, Nota Mobiliteit tot 2020.
Wij zijn van mening dat ondanks alle rapporten het Weteringgebied te weinig aandacht heeft gekregen. Het Dorpsplatform Langbroek doet een nadrukkelijk beroep op Burgwemeester en Wethouders om bij de voorbereiding van het nieuwe Verkeers- en Vervoersplan met name aandacht te geven aan het Langbroekerweteringgebied. 
 

Enquete over verkeer en veiligheid op de Langbroekerdijk

18-11-2017
De meeste bewonders van de Langbroekerdijk tussen de Rijnseweg (Driebergen) en de Amerongerwetering zijn de afgelopen weken geënquêteerd. De enquete had tot doel om inzicht te krijgen hoe de bewoners het verkeer ervaren wat betreft veiligheid en snelheid. Ook mogelijke te nemen acties zijn meegenomen in de enquete.
Binnenkort zullen we de uitslag van de enquete op deze site bekend maken.

 

Dorpsplatform Langbroek start WhatsApp Buurtpreventie

20-10-2017
Het Dorpsplatform heeft een WhatsApp groep voor Buurtpreventie opgericht voor de bebouwde kom van Langbroek.
Wilt u ook verdachte situaties melden aan uw omgeving of geïnformeerd worden bij meldingen van anderen. Doe dan mee met WhatsApp Buurpreventie (maximaal 1 persoon per adres).
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar langbroek.buurtpreventie@gmail.com. Vermeld u naam, leeftijd, adres, mobiele telefoonnummer en e-mailadres.
Nadere informatie over WhatsApp Buurtpreventie is te vinden op: www.wabp.nl

 

Woon jij in Langbroek? Neem een OV-dag!
1-9-2017
Probeer het OV uit én ga voor leuke cadeaus, kortingen of loterijprijzen! Ontvang €20,- voor je eerste OV-dagen.
Rij jij regelmatig met de auto in de spits op één van de drukste routes in provincie Utrecht en wil je het OV wel eens uitproberen? Meld je aan als deelnemer via de website en download de OV-dag app.

Door je OV-ritten te registeren met de app, spaar je automatisch voor punten. In de vakantieperiode of tijdens de daluren wordt je zelfs extra beloond. Zo spaar je al gauw iedere week weer een nieuw webshopartikel bij elkaar. De webshop is gevuld met gave cadeaus, kortingen bij winkels of kansen in de maandloterij. Waar ga jij voor?
Meld je nu aan via www.ovdag.nl en start met sparen!

Neem een OV-dag is een initiatief van Goedopweg. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de werkgevers in de regio (verenigd in de U15) samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Midden-Nederland.

 

Dorpsplatform en Burgernet stellen meldpunt voor onveilige verkeerssituaties in gebruik

1-7-2017
Betreffende de verkeersveiligheid in het Langbroekerweteringgebied en omgeving hebben wij besloten een centraal meldpunt te openen. Op dit meldpunt kunt u alle meldingen kwijt die te maken hebben met alles wat met verkeersonveilige situaties te maken heeft. Op deze manier krijgen wij dan een beter inzicht over aanrijdingen en bijna aanrijdingen en verkeersonveilig gedrag van de weggebruikers in dit gebied en de manier waardoor en waarom dit wordt veroorzaakt.

Het is de bedoeling dat deze meldingen van tijd tot tijd worden gebundeld en worden verstuurd aan de verantwoordelijke wegbeheerders, politiek en de politie, zodat deze ook een beter inzicht krijgen in de problematiek van onveilig verkeersgedrag van de weggebruikers en daarop kunnen participeren.
 
U kunt u meldingen doen op e-mailadres:  meldpuntonveiligverkeer@gmail.com.


 

Wethouder Marchal bij vergadering van Dorpsplatform

13-6-2017
De heer Marchal was bij de vergadering van het Dorpsplatform aanwezig om bij te praten en informatie uit te wisselen.  

 

Nieuw toeristisch informatiebord geplaatst 

1-6-2017
Dorpsplatform Langbroek heeft een nieuw bord geplaatst met informatie over de kastelen en buitenplaatsen in het Langbroekerwetering gebied.
Het bord staat schuin tegenover de ijssalon.
 

Burgernet en Dorpsplatform gaan samenwerken

1-3-2017
Op het punt van veiligheid gaan Burgernet Langbroekerwetering en Dorpsplatform Langbroek samen optrekken. 
Er zijn 2 aandachtgebieden: sociale veiligheid en verkeersveiligheid.
De veiligheid van de inwoners (bijvoorbeeld inbraakveiligheid) kan beter worden gewaarborgd als meer inwoners van Langbroek lid worden van Burgernet. Burgernet is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor het melden van verdachte situatie. Er wordt dan direct actie ondernomen door ter plaatse een onderzoek in te stellen. Aanmelden bij Burgernet kan via: g.vrielink@edpnet.nl.
Voor de verkeersveiligheid zal de nadruk komen te liggen op de Langbroekerdijk, Gooijerdijk en de parallelweg van de N227. Burgernet heeft in 2016 een inventarisatie gedaan over de verkeersveiligheid. Binnenkort wordt er een meldpunt verkeersveiligheid opgericht om onveilige situaties en (bijna)ongelukken te melden. Met al die informatie zal gezamenlijk worden opgetrokken richting gemeente en provincie.
 

Gesprek met Wethouder Mevr. Kosterman

Op donderdag 16 februari 2017 was Wethouder Kosterman onze gast.
 

Gesprek met BOA

17-1-2017
Deze keer was BOA de heer T. van der Lugt uitgenodigd. Hij heeft het Platform verteld over de inhoud van zijn werkzaamheden in Wijk bij Duurstede en met name in Langbroek. 
 

Informatie uitwisseling Burgernet - Dorpsplatform

13-12-2016
De heer G. Vrielink is aangeschoven in onze vergadering van 13 december om het Dorpsplatform te informeren over Burgernet voor het Langbroekerwetering gebied en omgeving.
Ook is er uitgebreid gesproken over de veiligheid op de wegen in het Langbroekerwetering gebied. 
 

Informatie geluid-, lucht- en bodemkwaliteit in Langbroek

10-10-2016
Mevr. Miriam Bensmann van Gem. Wijk bij Duurstede en de heer Geert Verhoofstad van Omgevingsdienst regio Utrecht waren bij de Algemene Ledenvergadering van oktober aanwezig om de leden, werkgroepleden en sympathisanten van het Dorpsplatform te informeren over:
- de geluidskwaliteit i.v.m. wegverkeer in Langbroek
- de luchtkwaliteit
- de bodemkwaliteit.
 

Nieuw ANWB-bord in Langbroek

10-6-2016
Leden van het Dorpsplatform werken aan een nieuw ANWB-bord met toeristische informatie over Langbroek.
 

Presentatie Kunst en Ambacht in Langbroek


Op woensdag 11 mei 2016 wordt in het Dorpshuis aan het Prinsenplein een presentatie gegeven met als thema KUNST en AMBACHT in Langbroek.

De heren Van Cappelle sr. en jr. hebben ook nu weer een avondvullend programma voorbereid.
De titel van de avond spreekt voor zich, het gaat over kunst en ambacht die in Langbroek geweest is in vroeger jaren. Uiteraard zal ook de kunst en ambacht van heden ten dage in ons dorp aan de orde komen. Veel foto’s zijn uit de oude doos gehaald. Ook zijn er recentelijk nog diverse foto’s gemaakt. Alles om een mooie presentatie over ons dorp te kunnen geven.

In de week van 11 mei zal in het Dorpshuis ook een Kunst expositie gehouden worden door de lokale creatieve mensen. De presentie KUNST en AMBACHT op 11 mei, past dan ook heel goed in deze week.

Wij nodigen u allen uit om op 11 mei 2016 in het Dorpshuis te komen en mee te genieten van de historie van ons dorp. Wellicht komen er voor u nog bekende personen van toen en nu in beeld.
De avond zal om 20.00 uur beginnen en zal om ca. 22.00 uur afgelopen zijn.
De koffie staat voor u klaar vanaf 19.30 uur. 

 

Hekwerk parallelweg N227

4-4-2016

Waar komt dat hekwerk tussen N227 en parallelweg richting Cothen opeens vandaag? Het weidse uitzicht voor de bewoners achter het hek komt hierdoor te vervallen. Vroeger was er een laag hegje. Niemand weet van dit plan af. Het komt niet voor in de eerdere plannen van provincie. Ook bij de werkgroep Verkeer & Veiligheid is daarover niets bekend. Er is direct contact met de gemeente opgenomen om het werk voorlopig stil te leggen.

Bewoners en gemeente hebben hun best gedaan om het plan van de provincie gewijzigd te krijgen. En met succes. De hoge palen zijn uit de grond en een haag is aangepland. 

 

Persbericht Gemeente Wijk bij Duurstede: Ook in Cothen en Langbroek nu officiële losloopgebieden voor honden

8 april 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft in haar vergadering van 7 april 2015 besloten voor zowel Cothen als Langbroek een losloopgebied aan te wijzen. Daarmee zijn in alle drie kernen in de gemeente losloopgebieden, waar hondeneigenaren hun viervoeters even lekker kunnen loslaten. In alle losloopgebieden geldt overigens wel de opruimplicht. Lees verder op de pagina 'Actueel'.
 

Werking dorpspomp hersteld

26 maart 2015

Artikel over de Dorpspomp op de Brink: zie het artikel in 't Groentje. (Artikel is niet meer beschikbaar.)
 

Dit jaar in Langbroek toch oranjefeest & activiteiten rondom 4 en 5 mei!

maart 2015

In het artikel op ditiswijk.nl leest u hierover meer. (Artikel is niet meer beschikbaar.)
 

70 jaar bevrijding van Langbroek

16 maart 2015

Op 29 april a.s. organiseert het Dorpsplatform in het Dorpshuis een avond met als thema: “70 jaar Bevrijding van Langbroek”. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Aanvang van deze avond 19.30 uur, einde 22.00 uur. Lees verder op de pagina 'Actueel'.
 

Opening winkel

13 november 2014

Ingekomen bericht van de heer Wim Aalbertsen: winkel Langbroekerdijk gaat 27 november 2014 open. Lees verder op de pagina 'Actueel'.
 

Uitslag fotowedstrijd Schapenmarkt 5 juli 2014

22 augustus 2014

Op 5 juli is er tijdens de Schapenmarkt weer een fotoquiz gehouden door het Dorpsplatform. Vele Langbroekers en oud-Langbroekers hebben de moeite genomen om de antwoorden in te vullen. Lees verder op de pagina 'Actueel'.
 

Versterking Dorpsplatform Langbroek

26 mei 2014

Het Dorpsplatform Langbroek is op zoek naar leden om de vereniging te versterken.

De belangrijkste doelstelling van ons platform is het verbeteren van de leefbaarheid van heel Langbroek. Het op peil houden en verbeteren van het leefklimaat vinden wij van groot algemeen belang.

In 2007 hebben verschillende werkgroepen samen het Dorpsplan opgesteld waaraan het in 2010 opgerichte Dorpsplatform uitvoering probeert te geven. Op het ogenblik zijn het grootonderhoud van de provinciale weg en de wandelpaden rond Langbroek actueel.

We proberen een afspiegeling te zijn van de gehele Langbroekse bevolking en het algemene belang van Langbroek te dienen. Daarom zoeken we vooral vrouwen. Als u belangstelling hebt voor het Dorpsplatform Langbroek en lid wilt worden van onze vereniging dan kunt u dat laten weten aan de secretaris Marcel Spruitenburg, e-mail: m.sp@casema.nl

Het Bestuur van het Dorpsplatform Langbroek.
 

Fotogalerij

maart 2014

Sinds kort is er de mogelijkheid voor inwoners van Langbroek (en omgeving) om foto's te plaatsen in de fotogalerij. In deze galerij kunt u genieten van diverse foto’s van ons mooie dorp Langbroek. Voorlopig beginnen we met vier categorieën, te weten: actueel, historie, natuur en allerlei. Lees verder op de pagina 'Fotogalerij'.
 

De Oranjevereniging zoekt dringend versterking!!

22 januari 2014

De Oranjeverening van Langbroek is dringend op zoek naar versterking. Lees verder op de pagina 'Actueel'.
 

‘Oud en Nieuw’ Langbroek

31 december 2013

Kom op dinsdag 21 januari 2014 ‘Oud en Nieuw’ vieren in het oude Dorpshuis van Langbroek, samen met de leden van het Dorpsplatform. Lees verder op de pagina 'Actueel'.
 

Werkzaamheden aan de N227 (Doornseweg & Cotherweg) te Langbroek

6 december 2013

Naar aanleiding van vragen van om- en aanwonenden wil het Dorpsplatform Langbroek duidelijk maken waar het hier wel en niet om gaat. Lees verder op de pagina 'Actueel'.
 

De website is ontwikkeld met financiële steun van LEADER:
een Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling in het kader van
Europa investeert in zijn Platteland”.